Lohorung - Nepali - English Dicttionary


लःlʌːना.समयtime
लःक्‍भॆlʌːkbʰɛना.जुकाleech
लक्‍माlʌk‍maक्रि.वि.पैँचोrepayment of a loan
लःक्‍माlʌːkmaक्रि.वि.पैचोborrowing6.8.3.4बिन्‍ती गर्नु
लङ्‌खामाlʌŋ‌kʰamaना.धानrice-plant
लङ्‌पखॆॽमाlʌŋ‌pʌkʰɛʔmaलङ्‌पखॆःॽङालङ्‌पखारा1sg presलङ्‌पखॆःॽङा3sg pastलङ्‌पखाराक्रि.बाटो लागी हाल्‍नुbegin to walk
लङ्‌फुमाlʌŋ‌pʰumaना.माटोमा हुने एक प्रकारको कीराa kind of soil insect
लङ्‌माlʌŋ‌maलङ्‌ङालङा1sg presलङ्‌ङा3sg pastलङाक्रि.हिड्‌नुto walk7.1.6झुकाउ, ढल्‍कनु
लल्‍लुवाlʌlluwaवि.दहिच्युरे3.5.1.1.3धेरै बोल्‍नु
लवाlʌwaना.छाँयाshadow
लॽमाlʌʔmaलगुॽङा1sg presलगुॽङाक्रि.उम्‍लनुto boil, to simmer, to bubble up1.3.6पानीको गुण
लॽलीङ्lʌʔliːŋना.दौराkind of long shirt known as Nepali national dress5.3.1पुरूषहरूको लुगाफाटा
लॽवॆlʌʔwɛना.ठुलो जुकाlarge leech1.6.1.6सार्क, रे (ठूला माछा)
लाlaना.चाँदनीmoonbeam1.1.1.1चन्‍द्रमा8.4समय
लाकुम्‌lakum‌ना.औंसीthe last day of a dark fortnight of a lunar month1.1.1.1चन्‍द्रमा
लाकेॽमाlakeʔmaक्रि.जुन उदाउनुmoon rise1.1.1.1चन्‍द्रमा
लाक्‍माlakmaलागुॽङालागु1sg presलागुॽङा3sg pastलागुक्रि.भर्नुmake full1.3.1पानीका भागहरू
लाखाङ्‌बाlakʰaŋ‌baना.मार्ग दर्शकguide7.2.5.3बाटो देखाउनु