Lohorung - Nepali - English Dicttionary


वसुम्‍टॆॽवाwʌsum‍ʈɛʔwaना.सिरान तलाuppar flat6.5.1.2घरहरूको प्रकार
वाwaना.कुखुराchicken5.2.3.2पशुबाट खाना6.3.1.1गाईवस्तु
वाइकॆॽमाwaikɛʔmaवाइकॆकुङ्‌वाइकॆटु1sg presवाइकॆकुङ्‌3sg pastवाइकॆटुक्रि.घुमी आउनुvisit and come up3.3चाहनु
वाइङाwaiŋa
वाइचामॆwaitsamɛक्रि.डुल्‍नुwalk
वाइटीमाwaiʈiːmaवाइटीङावाइटीटा1sg presवाइटीङा3sg pastवाइटीटाक्रि.डुली हिड्‌नुvisit7.2.2.6फर्किनु, घुम्‍नु
वाइफुwaipʰuना.मुसुरेa kind if tree1.5वनस्‍पति
वाइमॆwaimɛक्रि.डुल्‍नुwalk
वाइरुम्‍पाwairumpaना.ठूलो पतेरोa kind of small fly insect1.6.1.7किरा-फट्याङ्‌ग्रा
वाइरूङ्‌wairuːŋ‌ना.झरीwaterfall
वाइसाwaisa
वाइॽमाwaiʔmaक्रि.वि.तिर्खाthirst2.2.6पसिना
वाकक्‌wakʌk‌सं.सात सयseven hundred
वाकॆक्‍फुwakɛkpʰuना.रिठ्‍ठोsoap-nut5.2.3.1वनस्‍पतिहरूबाट खाना
वाक्‍पाwak‍paना.हाप्‍सीलाfox7.2.1.1हिँड्‌नु
वाक्‍माwakmaवाक्‍बकुङ्‌वागु1sg presवाक्‍बकुङ्‌3sg pastवागुक्रि.फुकाउनुto untie
वाखॆॽनीऎwakʰɛʔniːɛक्रि.पानी नछिर्नेunleak1.3पानी
वागेन्wagenक्रि.वि.पछिlater
वाङाफुwaŋapʰuना.बान्‍द्रेa kind of tree1.5वनस्‍पति5.2.3.1वनस्‍पतिहरूबाट खाना