Lohorung - Nepali - English Dicttionary


सक्‍टामाsʌk‍ʈamaसक्‍टाॽङासक्‍टाआ1sg presसक्‍टाॽङा3sg pastसक्‍टाआक्रि.घुस्रिएर आउनुwithout invite come to associate
सक्‍ढीम्‍माsʌk‍ɖʰiːm‍maसक्‍ढीङ्‌कुङ्‌सक्‍ढीन्‍टु1sg presसक्‍ढीङ्‌कुङ्‌3sg pastसक्‍ढीन्‍टुक्रि.खाँदी झर्नुpress down7.4हुनु
सक्‍पाsʌkpaना.यतिascetic
, ascetic, larger hairy man-like or bear-like creature reported (perhaps supposed) to live in the Himalayan regions
1.6.1.1.1उच्‍च जातको जन्‍तु
सक्‍माsʌkmaना.सासbreath1.2.3ठोस, तरल, ग्‍याँस
सःक्‍मासामाsʌːkmasamaक्रि.वि.श्‍वसप्रश्‍वासrespiration2.2.1सास
सक्‍हीःरसक्‍माsʌk‍hiːːrʌsʌk‍maसक्‍हीःरसकुङ्‌सक्‍हीःरसगु1sg presसक्‍हीःरसकुङ्‌3sg pastसक्‍हीःरसगुक्रि.भकुर्नुeat largely of
सगुsʌgu
सगुकुङ्‌sʌgukuŋ‌
सःग्‍माsʌːg‍maसःगुॽङासःगा1sg presसःगुॽङा3sg pastसःगाक्रि.धुनुto wash, to cleanse, to rinse2.6.3जन्‍म2.6.4.1.1शिशुको रेखदेख5.6सफा गर्नु2.2.8दिसा गर्नु, दिसा
सग्‍मारsʌg‍marʌक्रि.खाँद्‌दाwhen press2.2.1सास
सःग्‍मॆsʌːg‍mɛक्रि.धुनुto wash, to cleanse, to rinse5.4.3.3केश रङ्गाउनु
सःग्‍सीहोप्‍सीsʌːgsiːhop‍siːक्रि.वि.नुहाई धुवाईbathing and washing7शारीरिक कार्यहरू
सङलsʌŋʌlʌक्रि.हल्‍लिओस्‌may shake7.2.1चालचलनको ढाँचा
सङानॆsʌŋanɛक्रि.चलमलाउshake (more than two people)
सङोsʌŋoक्रि.हल्‍ल हैshake (for one guy)