Lohorung - Nepali - English Dicttionary


क्रि.वि.अबnow
हक्‍चामॆhʌktsamɛक्रि.संम्‍भोग गर्नुhave sex2.6.1.5भावुक प्रेम
हक्‍माhʌk‍maना.बलात्‍कारrape8.4.6.4.4तुरुन्तै
हक्‍लाफुhʌklapʰuना.खिर्लाa kind of tree 1.5वनस्‍पति
हङमाhʌŋʌmaना.नदीriver1ब्रह्माण्ड, सिर्जना
हङ्‌hʌŋ‌ना.दुलोhole
हङ्‌ऎhʌŋ‌ɛना.धोन्‍द्रोhollow8.3.1.6.1अवतल वा नतोदर (बीच खण्ड भित्रिएको वा पेट भित्र पसेको)
हङ्‍ठाम्hʌŋʈʰamना.बर्माauger6.7.1.1घोच्‍ने समान
हङ्‍बॽमाhʌŋbʌʔmaहङ्बकुङ्‌हङ्बकु1sg presहङ्‍बकुङ्‌3sg pastहङ्‍बकुक्रि.प्वाल बनाउनुmake a hole3.5.7.2लिखित वस्‍तु
हङ्‌माhʌŋ‌maहङ्‌कुङ्‌हङु1sg presहङ्‌कुङ्‌3sg pastहङु1
हङ्‍माhʌŋ‍maहङ्‍कुङ्‌हङु1sg presहङ्‍कुङ्‌3sg pastहङु2क्रि.प्वाल पार्नुto make a hole7.8.5प्वाल बनाउने, खोल्ने
हङ्‍लॆडाhʌŋlɛɖaक्रि.प्वाल परेछmade a hole8.3.1.6.3खुकुलो
हङ्‍सीhʌŋsiːक्रि.वि.भित्रinside8.4.5.2.3मा
हङ्‍सीउhʌŋsiːuक्रि.वि.भित्र पट्‍टीinside8.5.1.3.2मुनि, तल
हङ्‍हङ्hʌŋhʌŋवि.खालिempty
, empty, vacant, hollow, unoccupied, unemployed
1.1आकाश
हःनhʌːnʌना.अहिलेनैright now
हन्‍डङ्hʌnɖʌŋना.पटुकाsash5.3.3परम्‍परागत लुगाफाटा
हप्‍लफुhʌplʌpʰu
हबाङ्hʌbaŋक्रि.वि.अब देखिnow onward8.4.6.1.5देखि