Nepali - Lohorungअँ त
अकल्पनीय
अक्षता
अगाडि
अगुल्टो
अगेनो
अग्‍लो
अघाउनु
अघि
अचम्म‍को
अचानक
अझ पनि
अट्‌नु
अठचालीस
अठसट्ठी
अठहत्तर