Lohorung - Nepali - Englishक्रि.वि.अबnow
हक्‍चामॆhʌktsamɛक्रि.संम्‍भोग गर्नुhave sex2.6.1.5भावुक प्रेम
हक्‍माhʌk‍maना.बलात्‍कारrape8.4.6.4.4तुरुन्तै
हक्‍लाफुhʌklapʰuना.खिर्लाa kind of tree 1.5वनस्‍पति
हङमाhʌŋʌmaना.नदीriver1ब्रह्माण्ड, सिर्जना
हङ्‌hʌŋ‌ना.दुलोhole
हङ्‌ऎhʌŋ‌ɛना.धोन्‍द्रोhollow8.3.1.6.1अवतल वा नतोदर (बीच खण्ड भित्रिएको वा पेट भित्र पसेको)
हङ्‍ठाम्hʌŋʈʰamना.बर्माauger6.7.1.1घोच्‍ने समान
हङ्‍बॽमाhʌŋbʌʔmaहङ्बकुङ्‌हङ्बकु1sg presहङ्‍बकुङ्‌3sg pastहङ्‍बकुक्रि.प्वाल बनाउनुmake a hole3.5.7.2लिखित वस्‍तु
हङ्‌माhʌŋ‌maहङ्‌कुङ्‌हङु1sg presहङ्‌कुङ्‌3sg pastहङु1
हङ्‍माhʌŋ‍maहङ्‍कुङ्‌हङु1sg presहङ्‍कुङ्‌3sg pastहङु2क्रि.प्वाल पार्नुto make a hole7.8.5प्वाल बनाउने, खोल्ने
हङ्‍लॆडाhʌŋlɛɖaक्रि.प्वाल परेछmade a hole8.3.1.6.3खुकुलो
हङ्‍सीhʌŋsiːक्रि.वि.भित्रinside8.4.5.2.3मा
हङ्‍सीउhʌŋsiːuक्रि.वि.भित्र पट्‍टीinside8.5.1.3.2मुनि, तल
हङ्‍हङ्hʌŋhʌŋवि.खालिempty
, empty, vacant, hollow, unoccupied, unemployed
1.1आकाश
हःनhʌːnʌना.अहिलेनैright now
हन्‍डङ्hʌnɖʌŋना.पटुकाsash5.3.3परम्‍परागत लुगाफाटा
हप्‍लफुhʌplʌpʰu
हबाङ्hʌbaŋक्रि.वि.अब देखिnow onward8.4.6.1.5देखि