6.4.1.

अक्‍चॆलम्‍पाʌktsɛlʌmpaना.छेपारोchameleon, lizard
आकीसीमाakiːsiːmaक्रि.नडराउनुdon't get afraid3.4.1.2.2शान्‍त
आक्‍बक्‍माak‍bʌkmaआक्‍बकुङ्‌आक्‍बकुक्रि.फुटाउनुto break, to cleave, to burst 6.2.1.2जरा (जमिनमुनि लगाइने तरकारीहरू) उमार्नु
आक्‍क2akkʌसर्व.त्योthat
आक्‍खॆॽमाakkʰɛʔmaक्रि.वि.छक्‍क‍astonished, surprised, amazed2.5.6.4विवेक गुमाउनु
आक्‍कबीakkʌbiːक्रि.वि.त्यहाँthere, in that place8.5.1यहाँ, त्यहाँ
आक्‍कबाakkʌbaक्रि.वि.त्‍यहाँ बाटfrom there
आक्‍कबाङ्‍नakkʌbaŋnʌक्रि.वि.त्यही देखीfrom there8.4.3अनिश्‍चित समय
आखासीमॆakʰasiːmɛक्रि.वि.इन्‍कारdenial, refusal, unwillingness3.1.2.4इन्‍कार गर्नु
आक्‍खाakkʰaसर्व.तीthose9.2.3.5दर्शकवाचक सर्वनामहरू
आखेःमाakʰeːmaक्रि.वि.अभावscarcity, lack, absence, non-existence,8.3.7.3पूर्ण
आक्‍र1ak‍rʌक्रि.वि.त्‍यतिthat much
आङ्‌खुaŋ‌kʰuवि.दुःखीmisearable
आङ्‌ठीङ्‌aŋ‌ʈʰiːŋ‌वि.कच्‍चाweak
आक्‍र2akrʌक्रि.वि.त्यस्‍तोlike that
आक्‍रऎनak‍rʌɛnʌवि.उस्‍तैresembling, like that2.5.6.4विवेक गुमाउनु
आक्रक्akrʌkक्रि.वि.त्यतिthat much8.1परिमाण
आक्‍रनak‍rʌnʌक्रि.वि.त्यसरी नैin the same way
आक्‍रक्‍मानak‍rʌkmanʌवि.त्यस्‍तैexactly like that, like that
आक्‍रहाak‍rʌhaवि.त्‍यस्‍ता like that8.4.5.2.1पछि
आक्‍रक्‍लॽनak‍rʌklʌʔnʌक्रि.वि.बित्‍तिकैimmediately, at the moment of8.4.6.4.4तुरुन्तै
आक्‍रहाङ्ak‍rʌhaŋक्रि.वि.त्यसरीin that way, so, thus9.2.5.3वाक्‍यगत संयोजकहरु9.1.5सामान्‍य क्रियाविशेषणहरू
आक्‍रहाङ्‌नak‍rʌhaŋ‌nʌसंयो.त्यसैलेthereforeआनॆ रःग्‍मा खाइहाङ्‌चाअना हॆॽनॆ आक्‍रहाङ्‌न कॆ आना आक्‍कबी ऎखारॆ लोॽडानॆ।तिमीले पिटाई पायौ होइन त्‍यसैले तिमीलाई मैले नजानु भनेको।9.2.5.3वाक्‍यगत संयोजकहरु9.6.1.1र, पनि
आक्‍रहानak‍rʌhanʌवि.त्यस्‍तैexactly like that9.1.3चिज वा वस्तु
आक्‍रॽलak‍rʌʔlʌक्रि.वि.त्‍यस बेलाat that time
  • Page 1 of 185
  • ...
  • 185