Search results for "i-"

hati- H) heti- L) hoto-, hata- v let us command verb prefix
Comments (0)

 

hi- v infinitive complete verb prefix
Comments (0)

 

i- v tool verbal noun prefix
Comments (0)

 

iti- L) ito-, ita- v command plural verb prefix
Comments (0)

 

lei- H,L) —- v location verbal noun prefix
Comments (0)

 

ti-₁ {ti-} v causative verb prefix
Comments (0)

 

ti-₂ {ti-} v causative i verb prefix
Comments (0)

 

h-₁ D) hoi-, ho-, he-, ha- v question verb prefix
Comments (0)

 

hide (inna, ille) [hìdɛ̂] D) deroti n rat dioro hi-/-ioro D,Ŋ) dero
Comments (0)

 

hidoŋ₁ (inna, ille) n drum doŋi hi-/-i
Comments (0)

 

hidoŋai (inna) Ŋ) risa M,H,L) lisa n tail doŋai hi-/ Ŋ) risai M,H,L) lisara
Comments (0)

 

hima (inna) [hímá] n fire mati hi-/-ti
Comments (0)

 

himo (inna) [hìmɔ̂] n nose mesi hi-/-si D) meci
Comments (0)

 

hinyaŋ (inna, ille) n crocodile nyaŋi hi-/-i D) hinyaŋa
Comments (0)

 

hiŋa (inna) n year ŋasi hi-/-si D) ŋaci
Comments (0)

 

hiŋohu (inna, ille) [ɔɣu] M,H) iŋohu n dog ŋohe hi--u/-e
Comments (0)

 

hito₂ (inna, ille) [hìtɔ̂] n scorpion tosi hi-/-si D) toci
Comments (0)

 

hiwaru (inna) M,H) huwaru n cat (general) warak hi--u/-ak
Comments (0)

 

hiyali (inna) [híyálì/yálí] D) ilata n oil yali hi-/ D) ilatai
Comments (0)

 

hiyaya (inna, ille) [híyáyà/yáyá] n porcupine yaya hi-/
Comments (0)

 

hiyeni (inna) [hìyɛ̀nì/yɛ́ní] n rope for tying animal, trap yeni hi-/
Comments (0)

 

hiyok (inna) [hìyɔ̀k/yɔ́hɛ́] n ear yohe hi-/-e
Comments (0)

 

ibaŋ (inna, hunna) n female coward baŋak i-/-ak
Comments (0)

 

ihoho (inna) [ɔɣɔ] {lohoho} n female thief hoholak i-/-lak
Comments (0)

 

ikoi (inna, ille) [hɔ́ⁱ] D) ihoi L) hihe n path, road, way koi i-/ D) hoi M) ikotia
Comments (0)

 

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >