Search results for "ni"

-ni v person verbal noun suffix -k
Comments (0)

 

buni (inna) [bùnî/bùnìò] L) bunit n pool of water bunio /-o D) bunico L) bunii
Comments (0)

 

ceini (teceitai laugh) D) cienita v.inf laugh
Comments (0)

 

cieni (teceitai laugh) H,L) hilok v.inf laugh
Comments (0)

 

dwani (inna) [dᵘànî] L) dwari n.sg weed
Comments (0)

 

haboloni (ille) D) haboroni nahob n landlord habolok -ni/-k D) haborok hunahob
Comments (0)

 

haidihitani (inna, ille) [ihi L) iɣi] L) hedihitani v.n.per leader haidihitak -ni/-k L) hetadihok
Comments (0)

 

haitigemani (tetigiema distrub) L) hetigemani v.n.per disturbing person haitigemak -ni/-k L) hetigemak
Comments (0)

 

halohani (inna, ille) Ŋ) halohoni M,H) halahani v.n.per trapper halohak -ni/-k Ŋ) halohok M,H) halahak
Comments (0)

 

haniemani (inna, ille, hunna, hullo) v.n.per thin person haniemak
Comments (0)

 

harutani (inna, ille) v.n.per inheritance harutak -ni/-k
Comments (0)

 

hasuhoni (inna, ille, hunna, hullo) D) hacuhoni L) suhojoni v.n.per short person D) hacuhok L) suhojok
Comments (0)

 

haswani (inna, ille) D) hocowan n buffalo haswaniho /-ho D) hocowani M,H,L) haswaani
Comments (0)

 

hayiohoni (inna, ille) M,H,L) heyiohoni v.n.per shepherd hayiohok -ni/-k M,H,L) heyiohok
Comments (0)

 

Comments (0)

 

hiyeni (inna) [hìyɛ̀nì/yɛ́ní] n rope for tying animal, trap yeni hi-/
Comments (0)

 

horoŋoni (inna, hunna) L) toŋosa n wound, sore horoŋon -i/ L) toŋos
Comments (0)

 

hotohunik num eight
Comments (0)

 

iboni (inna, ille) Ŋ,M) ibwoni n fortune teller, diviner, witchdoctor ibwana -oni/-wana M) iboni
Comments (0)

 

iburahini v.t attack {hiburahini}
Comments (0)

 

inni adv here
Comments (0)

 

iyya nia adv like that (far from both, known)
Comments (0)

 

jani (inna) [ɟànî/ɟànⁱâ] n broom jania /-a D) janico L) jiani
Comments (0)

 

lomini (inna, ille) Ŋ) lemini M,H) omini L) hiwaru n leopard lominiha /-ha Ŋ) leminiha M,H) ominiha L) warak
Comments (0)

 

lotoŋoni (inna, hunna) n eyebrow lotoŋoŋ -ni/-ŋ
Comments (0)