Search results for "nyo"

hinyomoti (inna) n seed, planting seed (general) hinyomo -ti/
Comments (0)

 

hohonyo (ille, hullo) Ŋ,M,H,L) hohonyi n grandfather hohonyiok -o/-iok Ŋ) hohonyio H,L) hohonyok
Comments (0)

 

monyomijiti (ille) M,H) lomonyomiji H) monyomiji L) lomonyomiti n villager, person living in village monyomiji -ti/ L) monyomi
Comments (0)

 

muhunyo (inna, ille) n leather, dried skin muhuny -o/ D,Ŋ) muhunyon
Comments (0)

 

nyo L) nyio ques what, why
Comments (0)

 

nyoŋati (inna) [ɲɔ̀ŋɔ̀tí/ɲɔ̀ŋɔ̂] Ŋ) nyoŋoti M,H) nyaŋati n beeswax, remainder after honey is squeezed from comb nyoŋa -ti/ Ŋ) nyoŋo M,H) nyaŋa
Comments (0)

 

tutunyo (inna) n heel, sole tutunyon /-n
Comments (0)

 

hahanyi (inna, hunna) n grandmother hahanyiok /-o Ŋ) hahanyio H,L) hahanyok
Comments (0)

 

mamanyi (ille, hullo) n father's brother, uncle mamanyio /-o H) mamanyok L) mamanyo
Comments (0)

 

ŋidony (inna, ille) [ŋìdɔ̀ɲ/ŋìdɔ̀ɲɔ̂] n monkey ŋidonyo /-o
Comments (0)