Lopit - English


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
ny
ŋ
o
p
r
s
t
u
w
y

ŋ


ŋa- H,L) a- v perfect verb prefix
ŋabura (inna) L) toŋosa n wound, infection ŋaburaha /-ha L) toŋos
ŋadief (inna, ille) [ŋádⁱɛ́f/ŋàdⁱɛ̀fà] n tongue ŋadiefa /-a L) ŋadiafa
ŋai ques who
ŋaini (inna, hunna) D) ŋanyini H) ŋani L) ŋanini n daughter ŋainok -i/-ok D) ŋanyinok H,L) ŋaniok
ŋali (inna, hunna) n vagina ŋaliak /-ak
ŋamari (inna) [ŋàmà] n grain ŋama -ri/
ŋani (inna) D) ŋanyini Ŋ) ŋaini M) ŋeni L) ŋanini n girl, daughter ŋaniok /-ok D) ŋanyinok Ŋ) ŋainok M) ŋenok
ŋati (inna) [ŋátí/ŋàcⁱɔ̂] n side, part of something ŋacio /-o D) ŋatijo
ŋerebebwai (inna, hunna) H,L) ŋerebebi n cartilage ŋerebebwa -i/ H,L) ŋerebebe
ŋidony (inna, ille) [ŋìdɔ̀ɲ/ŋìdɔ̀ɲɔ̂] n monkey ŋidonyo /-o
ŋijim (inna) [ŋíɟím/ŋìɟìmà] n chin ŋijima /-a
ŋiria (inna) [ŋìrⁱà] n asida, thick porridge ŋiriasin /-sin D) ŋiriyaicin Ŋ) ŋiriyai
ŋofo (toŋofoi hide from) L) ŋofe v.inf hidding
ŋuduf (inna, hunna) D) ŋudufa n palate, top of mouth ŋudufo /-o D) ŋudufi H,L) ŋudufi
ŋwai (inna) n.sg disease, illness