Lopit - English


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
ny
ŋ
o
p
r
s
t
u
w
y

b


baha (tabak beat, hit) v.inf beating
balaŋ (inna) [báláŋ] L) balaŋ n.pl salt L) balaŋir
bali adv outside
balu (inna) [bálú/bàlᵘɔ̂] n beer balwo /-o
baŋi (inna, hunna) (tabaŋa be afraid of, fear) L) abaŋi n respect, fear baŋiti /-ti D) baŋita
batak (inna, ille) [bàtàk/bàtàhâ] n pig, hog bataha /-a
bawati (inna, hunna) n molar tooth bawa -ti/
bel (inna, ille) [bɛ́l/bɛ́lì] n stripe beli /-i
belie (inna, ille) [bɛ̀lⁱɛ̌/bɛ̀lⁱɛ̀sìn] D) belelie n skin beliesin /-sin D) belie Ŋ) beliejin L) belele
berren adv long ago
bi adv just, very
bi jia₁ D) honija, bi jia Ŋ) henijia, bi jia adv without
bi jia₂ adv anyhow
bino adv much
bino-no adv very much
boloroŋ (inna, ille) n hippo boloroŋi /-i
boŋ {loboŋ} D) lobwor adj white (female noun) boŋi /-i D) lobwor
boŋit₁ (inna) [bɔ́ŋít] n stable, animal pen boŋitto /-to
boŋit₂ (inna) Ŋ,M) bok H) bore n goat stable boŋitto /-to
boŋo (inna, ille) [bɔ́ŋɔ́/bɔ̀ŋɔ̀ɟìn] n 1item of clothing (general) 2cloth boŋojin /-jin
bore (inna) [bɔ̂rɛ̀] L) boŋit n stable, animal pen botin -e/-tin M,H,L) boŋitto
bos-bos L) tony-tony adv bruising, hurting
boto (tobot 1 proceed, go straight) v.inf proceeding
botoŋi (inna, hunna) (tobotoŋa) L) himorot n kindness, humility, generosity botoŋok -i/-ok L) morotok
buhu (inna) [bùhù/bùkᵘɔ̂] n shield bukwo /-o L) buhwo

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >