Lopit - English


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
ny
ŋ
o
p
r
s
t
u
w
y

j


jai D) jei ques how {a jai}
jani (inna) [ɟànî/ɟànⁱâ] n broom jania /-a D) janico L) jiani
jati (inna) [ɟátí] n green, collected, uncooked vegetable (spinach, etc.) jacio /-o D) jatio
ji H,L) jiji quan few
jia adv nothing
jiŋai (tejiŋai) v.inf entering
jiŋita (tejiŋu come out, exit) v.inf coming, going
jiore n.sg big rocks on side of steep mountain, cliff
jore (ijoriyai be sad) D) mocota v.inf sadness