Lopit - English


A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
ny
Ŋ
O
P
R
S
T
U
W
Y

H


hulloŋ2hùllɔ̂ŋhunnaŋ2relthat, which, who (mas pl, before dependent verb, pointing)
hulloŋ3hùllɔ̂ŋL) hulodemthere are (mas pl)
hullukinna, illehùllúk/hùllùhíŊ) hilukM) hillukL) ibunhyenahulluhi/-iŊ) hiluhiM) hilluhiL) ibuho
huloinna, illehùlɔ̂/hùlɔ̀hɔ́D,Ŋ) hurohuronyoung one of sheep or goatshuloho/-hoD,Ŋ) huroho
humo ?nthanks, praise
hunna1hullo1demthese (fem pl; near speaker) (object noun)
hunna2húnnáhullo2relthat, which, who (fem pl, before dependent verb)
hunnaŋ1hùnnâŋhulloŋ1H,L) hunnademthese (fem pl; near speaker) (subject noun)
hunnaŋ2hùnnâŋhulloŋ2relthat, which, who (fem pl, before dependent verb, pointing)
hunnaŋ3hùnnâŋL) hunademthese are (fem pl)
hunnaŋ4noffering
hunnohoi ?demthese are
hunohoi ?demthis is
hunominna, illehúnɔ́m/hùnɔ̀mɔ̀M,H,L) hinomncavehunomo/-oM,H,L) nomi
hunwarainnaD,Ŋ) hinwaran.sgash
huŋuinnankneehuŋuta/-taD) huŋaŊ) huŋ
hure ?nthirst
huriŋhunnaM,H,L) huleŋn.plgoat dung, small animal dungD) kuri
huron ?nsoil
huta ?v.infblowing
huttiinnaD) hurutinwormhuru-ti/-u
hutukinnahʊ́tʊ́knmouth, voicehutuhen/-enM,H) hutuheL) hutuhie
huya ?adveven, so that
huyara ?v.inffalling, failure