Lopit - English


A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
ny
Ŋ
O
P
R
S
T
U
W
Y

H


haheriilleŊ) akieriM) hahieriL) haŋerionstarhaher-i/Ŋ) akierM) hahierL) haŋer
hahihahi ?1ncompany, accompaniment2ntype, kind3conaccording
haiinnaháⁱnrainhaijo/-joM) haiL) haijin
haibotani ?v.n.perbad onehaibotak
haicioniv.infdefence
haidihitaniinna, illeihi L) iɣiL) hedihitaniv.n.perleaderhaidihitak-ni/-kL) hetadihok
haifaH,L) hafaadvstill, yet
haigemani ?v.n.perworker, servanthaigemak
haijufutani ?v.n.perfollowerhaijufutak
haikilani ?v.n.perprophet
haikumoni ?v.n.perrulerhaikumok
haina ?1adjfamous ?
haina ?2advup to today
haini ?n1mistress2jealous
haipitoni ?v.n.perslavehaipitok
hairigiani ?v.n.perdreamer
haiririak ?v.n.perguardian
hairuhoni ?v.n.perbelieverhairuhok
haisiabitani ?v.n.perwanderer
haisiŋani ?v.n.peradvisor
haitigemanitetigiema 1distrubL) hetigemaniv.n.perdisturbing personhaitigemak-ni/-kL) hetigemak
haititadoni ?v.n.permidwifehaititadok
haitiyanani ?v.n.persir
haitiyienaniv.n.perteacherhaitiyienak
haiwani ?nnurse, younger sister