Lopit - English


A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
ny
Ŋ
O
P
R
S
T
U
W
Y

H


hamiinna, illehàmî/hàmŊ) hamenfishham-i/
hamilakhunnan.plsaliva
hamman ?ncommunity
hamoni ?v.n.perstrangerhamonok
hamudak ?v.n.perbaker, roaster
hamuheinna, illeD) hamukenshoehamuha-e/-a
hamumuhiinna, hunnaD) hamuhineyelashhamumuk-i/D) hamugo
hanainnahàsM,H,L) haninhandhasD) hac
hanaŋ1D) ho naitiŊ) hoiti1pron.possof me, my2Pron.prepto me
hanaŋ2hànáŋD) ho naŋŊ) hoitiM) hotiPron.prepwith me
hanasiinnaD) hanaciM) hanaseH) inasiL) hinasinsisterhanasira/-raD) hanacaraH) inasiraL) hinasira
haniemaniinna, ille, hunna, hullov.n.perthin personhaniemak
hanyahanyaiinnaahandomestic animal (general)hanyahanya-i/
hanyarani ?v.n.pergood personhanyarak
hanyimitiinnahànyímìtî/hànyìmnsesamehanyim-iti/
haŋinnahàŋnhome, village, familyhaŋitek/-itek
haŋai ?queswhich
haŋeriinnanfruit, seedhaŋer-i/L) haŋerio
haŋiteni ?v.n.perinhabitanthaŋitek
haŋodoni ?v.n.perblind person
haŋoroniv.n.pershooter
haŋotoni ?v.n.permaster, ruler
harainnaháráŊ,M,H) harajinL) segernstool, chairharana/-naD) haranaL) segeri
harasa ?v.infremaininghara ?
haremoni ?v.n.persoldierharemok