Lopit - English


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
ny
ŋ
o
p
r
s
t
u
w
y

g


garai (inna) [gàráⁱ] L) igara n.sg bush, pasture, dry grassy area
girisai D,Ŋ) —- n type of plant girisa -i/ D,Ŋ) —-
golon (togolo 2 be difficult) v.inf 1difficulty 2strength
goro₁ (inna) [gɔ̀rɔ̀] n jug made from gourd for water or milk gorojin /-jin D,Ŋ) gorona
goro₂ (togor hang, strangle, choke) v.inf hanging, choking
gus (inna, ille) [gùs/gúsì] D) guc n skin gusi /-i D) guci