Lopit - English


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
ny
ŋ
o
p
r
s
t
u
w
y

i


ille₁ num six
ille₂ [íllɛ̀] {illa/inne/illo} D) hulo con.pos of (male pl) (before e, i)
ille₃ {inna} dem this (mas sg; near speaker) (object noun)
ille₄ [íllɛ̀] {inne} D,L) hulo rel that (mas pl noun, before adjective)
illenaŋ [íllɛ̀náŋ] {innanaŋ} D) huliti Ŋ) ileiti M) illeti H,L) illanaŋ pron.poss my (posessing a mas pl noun)
illeŋ₁ [ìllɛ̂ŋ] {innaŋ} H,L) ille dem this (mas sg; near speaker) (subject noun)
illeŋ₂ [ìllɛ̂ŋ] L) ile dem this is (mas sg)
illilloŋo D,Ŋ) iloloŋo v.t call {hillilloŋo}
illo [íllɔ̀] {illa/ille/inno} D) hulo con.pos of (male pl) (before o, u, w)
illohoi [íllɔ̀hɔ̀ⁱ] {innohoi} D) hulino pron.poss your (sg) (posessing a mas pl noun)
illohonyie [íllɔ̀hɔ̀ɲᶦɛ̀] {innohonyie} D) hulenyi M) illohonyi H) illohoinye L) illohonye pron.poss his, her (posessing a mas pl noun)
illohooi [íllɔ̀hɔ́ⁱ] {innohooi} D) huleŋi pron.poss our (posessing a mas pl noun)
illohosie [íllɔ̀hɔ̀sⁱɛ̀] {innohosie} D) hule iceja H) illohosi L) illohose pron.poss their (posessing a mas pl noun)
illolo [íllòlò] {innana} D) lala Ŋ,M) ille L) ilia dem those (mas pl; near hearer)
iloho D) tecienita v.t laugh {hilohita}
iloma (inna) M,H,L) ilama n.sg distance, place far away Ŋ) ilomaha L) ilamaha
iloririjo v.i be shy {hiloriri}
iluluŋ quan many
ilunya v.i escape, go without notice {hiluny}
imetak M,H,L) imiatak v.t increase, give much {himeta}
immadok (inaŋ) D,Ŋ) madok n gum immadohi /-i D) madoho Ŋ) madohi
imoli {lomoli} adj black (female noun) imoliha /-ha
imorota H) imoroto v.i be generous {himorot}
imuta L) imute v.t blink {himuta}
inefa D) inefo M) inefu H,L) iniafa v.t catch {hinef}