Lopit - English


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
ny
ŋ
o
p
r
s
t
u
w
y

ny


nyahuto n iron, mettal nyahuwo -to/-wo
nyalami (inna, hunna) n kindess nyalamak -i/-ak
nyawa (inna) [ɲá] D,Ŋ) nya n cow utter nyawatin /-tin D,Ŋ) nyatin L) nyawara
nyimo (tenyimu choose, pick) v.inf choosing, picking
nyina (tenyin wink) v.inf wink
nyo L) nyio ques what, why
nyoŋati (inna) [ɲɔ̀ŋɔ̀tí/ɲɔ̀ŋɔ̂] Ŋ) nyoŋoti M,H) nyaŋati n beeswax, remainder after honey is squeezed from comb nyoŋa -ti/ Ŋ) nyoŋo M,H) nyaŋa
nyuriti (inna, hunna) n wrinkle (on skin) nyuri -ti/