Lopit - English


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
ny
ŋ
o
p
r
s
t
u
w
y

s


sali (inna) [sàlì] D) cali n stove, place of cooking salito /-to D) calico Ŋ,H) salia
sehi (inna) [sáŋ] D) cohine M,H) sehine L) tehine n thing, property saŋ D) caŋ
sehine D) cohine Ŋ) sehi L) tehine n thing, item, belonging saŋ D) caŋ
seit (hunna) n.pl vomit D) ceit
serita (tesieru belch, burp) D) cerita v.inf belch
siaha (tesiehu) D) ceho L) hitufa v.inf search
sihet (inna) [sìhɛ̂t/sìhɛ̀tí] D) cihet n chicken comb siheti /-i D) ciheco
siŋata (inna) D) ciŋiati Ŋ) siŋeta M) siŋatai L) siŋate n.sg sand
sofe (inna, ille) [sɔ̀fɛ̂/sɔ̀fⁱâ] D) cofe L) hisofe n drill, hoe for making holes for planting sofia /-a D) cofejin
sohoti (inna) [sɔ̀hɔ̀tí/sɔ̀hɔ̂t] D) cohoti n palm tree sohot -i/ D) cohot
solo D) colo n.sg spoon made from shell
somai (inna) [sɔ̀mâⁱ/sùmù] D) cumai n fat sumu -i/ D) cumu L) suma
soni (inna, ille, hunna, hullo) D) coni n mother's sister or brother soniok /-ok D) coniok
suhe (inna) [súhɛ́/sùhᶦɛ̀nà] D) cuge n chest suhiena /-ena D) cugena L) suhiara
suhon (inna, ille) D) cuhon n.sg shortness
sula (tosul push) D) jula v.inf pushing
sura {losura} adj brown (female noun) surai /-i L) isuraha