Lopit - English


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
ny
ŋ
o
p
r
s
t
u
w
y

t


tawaha v.t want, desire {wahan}
tawak L) kokwak adv quickly
tawulai (ille, hullo) H) tahulai L) tawulei n testicle tawula -i/ H) tahula
tayam v.t yawn, open mouth {yamita}
te [tɛ̀] {to/ta} M,H,L) to prep by, with, from, above (before e, i)
te- {to-/ta-} M,H,L) to- v command singular verb prefix
teceitai D) tecienita M,H) ilohitai L) ilohite v.t laugh {ceini} {cieni}
tediak H,L) todiak v.t fail, miss {diaha}
tedik H,L) todik v.i be patient {dihan}
tejiŋai [tɛ́ɟìŋàⁱ] D) tejiŋak M,H) tojiŋai L) tojiŋe v.i enter jiŋai
tejiŋak H,L) tojiŋak v.i enter
tejiŋu M,H,L) tojiŋu v.i come out, exit {jiŋita}
tekiem D) tetem H) tokiem L) tociem v.t try {kiema}
tele (hunna) [tɛ́lɛ́] D,Ŋ) tere n.pl hail
telihai D) teliha H,L) tolihai v.t hunt {liha}
teliu M,H,L) tollu v.i climb down, jump {lita}
temenai H,L) tomianai v.t dispise, disdain {menai}
temitai D) temita H) tomitai L) tomite v.t spit {mita}
tena (teten succeed, be right) H,L) tiana v.inf success
tenyimu D) tonyimu v.t choose, pick {nyimo}
tenyin L) tonyin v.i wink {nyina}
tere hatai D) ta ho itei Ŋ) ta ho itai L) tiŋ hatai Pron.prep from, by you (pl)
tere hohooi D) ta ha iyohooi Ŋ) ta ho iyohooi L) tiŋ ohe Pron.prep from, by us
tere hoi D,Ŋ) ta hoi L) tiŋ hoi Pron.prep from, by you (sg)
tere honaŋ D,Ŋ) ta honaŋ H) tere hanaŋ L) tiŋ hanaŋ Pron.prep from, by me