Search results for "mwaen"

kolmwaen n earthworm (dial. var. kolmween)
Comments (0)

 

mwaen n male (dial. var. mween)
Comments (0)

 

kolmween₁ dial. var. of kolmwaen
Comments (0)

 

mween dial. var. of mwaen
Comments (0)