Lou - English


a
e
ë
i
k
kw
l
m
mw
n
ng
o
ö
p
pw
r
s
t
u
w

mw


mwenek v lean sideways
mwenesek v one ate all
mwengkoat n cousin
mweniam n white person
mwënin Adj ripe
mwenmweneek v prepare
mwensala n old man
mwërëk v get excited
mwerekan v proud
mwerën n between
mwërën n between
mwërëngën n between
mwërmwër n sinker
mwërmwërëk v show off
mwësëngën n between
mwesikin Adj silent
mwësim n tree
mwësin n green betelnut
mwesir v cut (dial. var. mwësir)
mwësir dial. var. of mwesir
mwesirëin n sackcloth
mweteng n sinker
mwi n dog
mwikit n small nut
mwili n citrus