Lou - English


a
e
ë
i
k
kw
l
m
mw
n
ng
o
ö
p
pw
r
s
t
u
w

r


ralke n tapioc taro mix
ralo n stranger
ram₁ v shine a light
ram₂ n angry sign
raman n ambush
ramat n person
Rambujo n Rambucho
ramë v burn over fire
ramek v search (dial. var. remek)
ramës₁ dial. var. of ramët
ramës₂ dial. var. of ramët
ramet n reef
ramët₁ v quickly touch (dial. var. ramës)
ramët₂ v work for money (dial. var. ramës)
ramraman Adj red
ramtan n boss
ramwës₁ dial. var. of ramwët
ramwës₂ dial. var. of ramwët
ramwët₁ v be excited (dial. var. ramwës)
ramwët₂ v wage earner (dial. var. ramwës)
ran IN branch:3s
rana n ring
rang n spider
rangan v want
rangean n center of