Lou - English


a
e
ë
i
k
kw
l
m
mw
n
ng
o
ö
p
pw
r
s
t
u
w

r


repet₁ v eye twitches
repet₂ n astronomy
rëpët₁ v hammer
rëpët₂ v tie
rëpin IN leaf:3s (dial. var. rëin)
repit n tornado (dial. var. marantingos)
rëprëp₁ Adj itchy
rëprëp₂ n jelly fish
rërë n star
reree v procrastinate
rereek v avoid
rerein v repair
rërëk v swell
rërëm n hardwood tree
rereman dial. var. of raraman
reremek dial. var. of raramek
rereng n screech sound
rerep dial. var. of tarap
rërës dial. var. of rërët
reresek v challenge
rërët n clean water (dial. var. rërës)
rët n clay
rëun IN tail:3s
ri v pull
riap n clothes