Lou - English


a
e
ë
i
k
kw
l
m
mw
n
ng
o
ö
p
pw
r
s
t
u
w

t


tësuë v almost done (dial. var. tëensë)
tet n ocean (dial. var. set)
tët₁ n maroon paint
tët₂ n fruit bearing season
tët₃ v chase
tetak v climb up (dial. var. tatak)
tetang RPron 1s:POSS.1 (dial. var. tang)
tëtë v raise
tetea v straighten vertically
teteek dial. var. of tataek
tëtëiek n tale bearer
tëtëk₁ Adj swollen
tëtëk₂ v swell
teteng n noise (dial. var. terea)
tëtsit v stoop under
ti₁ adv INTS
ti₂ v chase
tian IN belly:3s
tiek v pour
tiër v scrape
tii Adj different
tik v grab
tikil n swollen dead body
tiklan dial. var. of tuklan
tiko n shelf in rafters