Search results for "Sun"

kalomba basyanaadvIdiom. dawn, sunriseBwahi̱ki̱ye haa kalomba basyana muleke tughende e ka.It is coming to dawn let us go home.Synnsonooki̱8.4.1.2.3Time of the day1.1.1Sun

kumyakavglisten; be shiny by reflecting lightSaati̱ yee niibuwo yaamyaka-myaka.His shirt is shining.8.3.3.1.2Bright8.3.3Light8.3.3.1Shine8.3.3.4Shiny1.1.1Sun

mambu̱u̱li̱mambu̱u̱li̱numbrella1.1.3.3Rain1.1.1Sun

musanamisanansun, sunshineSynkyanda 11.1.1Sun