Search results for "Thick"

kibhumbaanebibhumbaanenthick thing8.2.3Thick

kuughalilanavbe thick, not thinKuughalilana kwaleki̱ye ataabona mukati.Its thickness has made him not to see inside.8.2.3Thick