kwedhootaagi̱yavbecome weakKwedhootaagi̱ya kuwe kwaleki̱ye bamwi̱ma byokuliya.His becoming weak has made him loose the food.8.2.3.3Thin person2.4.2Weak2.5.6Symptom of disease2.4Body conditionder. ofkudhoota