Search results for "zaazyo"

zaazyo(Var. zaazo) pro. their, theirs[9.2.3 - Pronouns]