kucooka-cooka mworovstoke a fire; rearrange firewood to enable flames to become biggerSynkukuuma-kuuma mworoku̱si̱ndu̱ka nkwi̱5.5.2Tend a fireder. ofkucooka