kukuuma-kuuma mworovstoke a fire; collect together live charcoal in the middle of a fireSynkucooka-cooka mworoku̱si̱ndu̱ka nkwi̱5.5.2Tend a fireder. ofkukuuma