kutaaruukav1wander; walk slowly here and there without any particular sense of purpose or direction esp. due to idlenessSynku̱gu̱su̱ka-gu̱su̱ka 2kuhama-hama 2kumanga-mangakupaaraarakutaabaanakuzengeerakwandaarakwenjeera1.6.4.1Animal movement9.6.2.7.1Without purpose 7.2.1.3Wander2Metaphor. be sexually promiscuous; be sexually unstable as to go in for one after anotherSynkub̯unga 2ku̱gu̱su̱ka-gu̱su̱ka 3kukora b̯wenzi̱kukora ikunzikuraayakurawarawa 2kwendye-ndya2.6.2.3Sexual immorality