kumodyavsmoulder; flicker; flash intermitently; shine dimlySynkumidirirya8.3.3.1.2Bright5.5.4Burn8.3.3Light8.3.3.1Shine5.5Fire