ezaabbuezaabbungold; heavy soft yellow metal that is rare and very valuableEbyalo ebindi bipima amaani gʼepiiya jago ni jisinziira hu zaabbu.Some countries peg their currencies on gold.6.6.2Working with minerals1.2.2.3Metal1.2.2.4Mineral