ohutusayo omwoyovIdiom. abandon completely4.3.3.3Abandonder. ofomwoyo1