ohulaga edini yiyovshow your religion; obviously practice your faith4.9.5Practice religionder. ofohulaga