nalyebudotirenalyebudotirenmetaphorical saying for a lazy personNalyebudotire oyu sasobola nʼohudunda omwana owuwe!This lazy woman can’t even carry her own child!6.1.2.4.2Lazy