ohuhanda1vtighten resolveBamuhubbire naye ahandiiye erala gagaana ohwihirisa ati gebire.Much as he was beaten, he insisted on denying that he stole.3.3.1.6Determined3.3.1.4Intend3.3.3.4Insist