ohwinamyavbend s.t.Wange yinamya olusaga lwʼomugayire embusi yiryeho amasuuni.Please bend the branch of the bark cloth tree to enable the goat to eat its leaves.8.3.1.5Bendder. ofohwinama