ohwemera2vstart, begin, stretch, reach fromObulumi bwemera mu magulu nga bwola mu hida.The pain starts from the leg and goes on until it reaches the stomach.Eroba lirye lyemera ŋano ohwola hu musaala omuleŋi gula.His piece of lands stretches from here to that tall tree.7.3.6.3Limit8.4.6.1.1Beginning6.5.4.2Boundary