ehibiebibinsin; badnessEhiitu ehibi njʼehitali hiraŋi, oba ehiitu ehyonoono oba ebbengo.S.t. bad is not good, or a sin or a fault.4.9.9Irreligion4.3.1.1Bad, immoral8.3.7.2.1Worse8.3.7.1Bad4.3.4.1Do evil to