Majhi - Nepaliङिच्‍चेइअ.क्रि.ङिच्‍चिनु; ङिच्‍च पर्नु; अलिअलि दाँत देखाउनु
ङिच्‍चेराअ.क्रि.ङिच्‍चिनु; ङिच्‍च पर्नु; अलिअलि दाँत देखाउनु
ङिच्‍च्‍याअ.क्रि.ङिच्‍चिनु; ङिच्‍च पर्नु; अलिअलि दाँत देखाउनु स.क्रि. ङिच्‍च्‍यिाउनु; ङिच्‍च पार्नु; हिस्‍स्‍याउनु
ङिच्‍च्‍याइस.क्रि.ङिच्‍च्‍यिाउनु; ङिच्‍च पार्नु; हिस्‍स्‍याउनु
ङिच्‍च्‍याउरास.क्रि.ङिच्‍च्‍यिाउनु; ङिच्‍च पार्नु; हिस्‍स्‍याउनु
ङिस्‍सेइअ.क्रि.ङिस्‍सिनु; ङिस्‍स पर्नु; हिस्‍सिनु
ङिस्‍सेराअ.क्रि.ङिस्‍सिनु; ङिस्‍स पर्नु; हिस्‍सिनु
ङिस्‍स्‍याअ.क्रि.ङिस्‍सिनु; ङिस्‍स पर्नु; हिस्‍सिनु प्रे.क्रि. ङिस्‍स्‍याउनु; ङिस्‍स पार्नु; हिस्‍स्‍याउृनु
ङिस्‍स्‍याइप्रे.क्रि.ङिस्‍स्‍याउनु; ङिस्‍स पार्नु; हिस्‍स्‍याउनु
ङिस्‍स्‍याउराप्रे.क्रि.ङिस्‍स्‍याउनु; ङिस्‍स पार्नु; हिस्‍स्‍याउनु
ङ्याकइस.क्रि.ङ्याक्नु; गर्दनमा समातेर गाड्नु; झम्‍टनु; गाँज्‍नु; ग्रस्‍त पार्नु; दबाउनु
ङ्याकास.क्रि.ङ्याक्नु; गर्दनमा समातेर गाड्नु; झम्‍टनु; गाँज्‍नु; ग्रस्‍त पार्नु; दबाउनु
ङ्याक्रास.क्रि.ङ्याक्नु; गर्दनमा समातेर गाड्नु; झम्‍टनु; गाँज्‍नु; ग्रस्‍त पार्नु; दबाउनु