Majhi - Nepaliजिभ्रोको टूप्‍पा दन्‍तमूलमा जोडिएर भित्रबाट आएको सासलाई पूर्ण अवरोध भएपछि उच्‍चारण अवयव पुनः खुल्‍न गई सास बाहिर निस्‍कँदा उच्‍चारित हुने ध्‍वनि, दन्‍तमूल स्‍पर्श, अघोष, अल्‍पप्राण व्‍यन्‍जनवर्ण
टँगाउराप्रे.क्रि.टँगाउनु; टाँग्‍ने काम गराउनु; झुन्‍ड्याउन लगाउनु
टँसाउराप्रे.क्रि.टँसाउनु; टाँसन लाउनु
टउकइअ.क्रि.टाउको निहुराएर हल्‍लिनु; उङ्नु; हो वा आ भन्‍ने इसारा गर्नु
टउक्‍याअ.क्रि.टाउको निहुराएर हल्‍लिनु; उङ्नु; हो वा आ भन्‍ने इसारा गर्नु
टक्टकाअ.क्रि.टकटकाउनु; टकटकको आवाज पैदा हुनु; टकटकिनु स.क्रि. धुलो झार्नु; टकटक्‍याउनु
टक्टकाइअ.क्रि.टकटकाउनु; टकटकको आवाज पैदा हुनु; टकटकिनु स.क्रि. धुलो झार्नु; टकटक्‍याउनु
टक्टकाउराअ.क्रि.टकटकाउनु; टकटकको आवाज पैदा हुनु; टकटकिनु स.क्रि. धुलो झार्नु; टकटक्‍याउनु
टक्टकेराअ.क्रि.टकटकिनु; एकदम रित्तिनु; सिद्घिनु; धुलो, कसिङ्गर, पानी झर्नु; फट्कार्नु
टक्टक्‍केइअ.क्रि.टकटकिनु; एकदम रित्तिनु; सिद्घिनु; धुलो, कसिङ्गर, पानी झर्नु; फट्कार्नु
टक्टक्‍क्‍याअ.क्रि.टकटकिनु; एकदम रित्तिनु; सिद्घिनु; धुलो, कसिङ्गर, पानी झर्नु; फट्कार्नु
टक्टक्‍याप्रे.क्रि.टकटक्‍याउनु; धुलो फड्कारेर झार्नु; भएभरको सम्‍पत्ति खतम पार्नु; धुलो झार्न
टक्टक्‍याइप्रे.क्रि.टकटक्‍याउनु; धुलो फड्कारेर झार्नु; झड्कार्नु; भएभरको सम्‍पत्ति खतम पार्नु; धुलो झार्न
टक्टक्‍याउराप्रे.क्रि.टकटक्‍याउनु; धुलो फड्कारेर झार्नु; झड्कार्नु; भएभरको सम्‍पत्ति खतम पार्नु; धुलो झार्न
टक्राअ.क्रि.टकराउनु; कुनै दुई थरी वस्‍तु एक अर्कोमा रगडिनु; ठक्‍कर खानु; ठोकिनु
टक्राइअ.क्रि.टकराउनु; कुनै दुई थरी वस्‍तु एक अर्कोमा रगडिनु; ठक्‍कर खानु; ठोकिनु
टक्राउराअ.क्रि.टकराउनु; कुनै दुई थरी वस्‍तु एक अर्कोमा रगडिनु; ठक्‍कर खानु; ठोकिनु
टक्रेइअ.क्रि.टक्रिनु; कुनै काम गर्न अगाडि सर्नु; तयार हुनु; सम्‍मानपूर्वक दिइनु; समर्पण गरिनु
टक्रेराअ.क्रि.टक्रिनु; कुनै काम गर्न अगाडि सर्नु; तयार हुनु; सम्‍मानपूर्वक दिइनु; समर्पण गरिनु
टक्र्‍याअ.क्रि.टक्रिनु; कुनै काम गर्न अगाडि सर्नु; तयार हुनु; सम्‍मानपूर्वक दिइनु; समर्पण गरिनु स.क्रि./प्रे.क्रि. टक्र्याउनु; मान गरेर दिनु; चढाउनु; टक्रक्‍क पारेर राख्‍नु
टक्र्‍याइस.क्रि./प्रे.क्रि. टक्‍य्राउनु; मान गरेर दिनु; चढाउनु; टक्रक्‍क पारेर राख्‍नु
टक्र्‍याउरास.क्रि./प्रे.क्रि. टक्र्याउनु; मान गरेर दिनु; चढाउनु; टक्रक्‍क पारेर राख्‍नु
टटउलाना.टोटला; कुलपूजा, कोसीपूजा र पितृ कार्यमा चाहिने; खुकुरीको दापजस्‍तो कोसा फल्‍ने फुल
टट्टाउराअ.क्रि.टट्टाउनु; चहर्‍याउनु; भबाउनु; भोक, प्‍यासले सताउनु
टट्टेइअ.क्रि.टट्टिनु; दिनभर भोकै पनुर्; भोक, प्‍यासले पीडित हुनु; टाट पल्‍टनु; दुब्‍लाउनु