Majhi - Nepaliव्‍यञ्‍जनवर्ण, जिभ्रोको टुप्‍पो दन्‍तमूलमा जोडिएर भित्रबाट आएको सासलाई पूर्ण अवरोध भएपछि उच्‍चारण अवयव पुनः खुल्‍न गई सास बाहिर निस्‍कँदा उच्‍चारित हुने ध्‍वनि, दन्‍तमूल स्‍पर्श, अघोष, महाप्राण व्‍यन्‍जनवर्ण
ठँटाउराप्रे.क्रि.ठँटाउनु; ठाँट्न लाउनु; ठाँट पार्ने गराउनु
ठँड्याअ.क्रि.उभिनु; खडा हुनु; उठ्नु प्रे.क्रि. उभ्‍याउनु; उभिने पार्नु; ठड्याउनु
ठँड्याइअ.क्रि.उभिनु; खडा हुनु; उठ्नु प्रे.क्रि. उभ्‍याउनु; उभिने पार्नु; ठड्याउनु ना. उभ्‍याई; उभिने क्रिया वा प्रक्रिया
ठँड्याउराप्रे.क्रि.उभ्‍याउनु; उभिने पार्नु; ठड्याउनु
ठउँटाप्रे.क्रि.ठुँगाउनु; ठुगनु लाउनु
ठउँटाइप्रे.क्रि.ठुँगाउनु; ठग्नु लाउनु
ठउँटेइस.क्रि.ठुँङ्नु/ठुँग्‍नु; चराका चुच्‍चाले घोपेझैं गरी हान्‍नु, सर्पले डस्‍नु; टोकस्‍नु
ठउँट्यास.क्रि.ठुँङ्नु/ठुँग्‍नु; चराका चुच्‍चाले घोपेझैं गरी हान्‍नु, सर्पले डस्‍नु; टोकस्‍नु
ठक्ठकास.क्रि.ठकठकाउनु; ठकठक आवाज आउने गरी ठटाउनु अ.क्रि. जाडोले ठकठक काम्‍नु; लुगलुग काम्‍नु
ठक्ठकाइस.क्रि.ठकठकाउनु; ठकठक आवाज आउने गरी ठटाउनु अ.क्रि. जाडोले ठकठक काम्‍नु; लुगलुग काम्‍नु
ठक्ठकाउरास.क्रि.ठकठकाउनु; ठकठक आवाज आउने गरी ठटाउनु अ.क्रि. जाडोले ठकठक काम्‍नु; लुगलुग काम्‍नु
ठगइस.क्रि.ठग्नु; ठगी गर्नु; बढी नाफा खानु; सक्‍ने काम पनि नगर्नु
ठगास.क्रि.ठग्नु; ठगी गर्नु; बढी नाफा खानु; सक्‍ने काम पनि नगर्नु प्रे.क्रि. ठगाउनु; ठग्‍ने गराउनु ठग्‍न लाउनु
ठगाइप्रे.क्रि.ठगाउनु; ठग्‍ने गराउनु ठग्‍न लाउनु
ठगाउराप्रे.क्रि.ठगाउनु; ठग्‍ने गराउनु ठग्‍न लाउनु
ठगेराक.क्रि.ठगिनु; ठगी गरिनु
ठग्‍गेइक.क्रि.ठगिनु; ठगी गरिनु
ठग्‍ग्‍याक.क्रि.ठगिनु; ठगी गरिनु
ठग्रास.क्रि.ठग्नु; ठगी गर्नु; बढी नाफा खानु; सक्‍ने काम पनि नगर्नु
ठटाउरास.क्रि.ठटाउनु; जोरसँग पिट्नु; ठोक्‍नु; धान, मकै बोट वा घोगाबाट झार्नका निम्‍ति चुट्नु
ठडियइअ.क्रि.ठडिनु; ठाडो हुनु; उभिनु; अडिनु
ठडियाअ.क्रि.ठडिनु; ठाडो हुनु; उभिनु; अडिनु
ठडेराअ.क्रि.ठडिनु; ठाडो हुनु; उभिनु; अडिनु
ठड्यास.क्रि.ठड्याउनु; ठाडो पार्नु; उभ्‍याउनु प्रे.क्रि. ठड्याउन लाउनु; ठडिने पार्नु