Majhi - Nepaliमाझी वर्णमालाको मध्‍ये एक व्‍यञ्‍जनवर्ण
धइर्‌ना.धयेँरो/धँगेरो; राता फुलबाट गुलियो रस आउने, औषधिमा प्रयोग हुने एक जातको बोट
धउँसइस.क्रि.भुत्‍ल्‍याउनु; आगोमा पोलेर कुखुरा, बोकाको भुत्‍ला उखेल्‍नु
धउँस्‍यास.क्रि.भुत्‍ल्‍याउनु; आगोमा पोलेर कुखुरा, बोकाको भुत्‍ला उखेल्‍नु
धकइअ.क्रि.धक्नु; छिटो छिटो सास फेर्दा मुटु चल्‍नु; दम बढ्नु; स्‍वाँस्‍वाँ हुनु
धकाअ.क्रि.धक्नु; छिटो छिटो सास फेर्दा मुटु चल्‍नु; दम बढ्नु; स्‍वाँस्‍वाँ हुनु धकाउनु; धक्ने काम हुनु; दम बढ्नु; स्‍वाँस्‍वाँ गर्नु; धक लाग्‍नु; लजाउनु
धकाइअ.क्रि.धकाउनु; धक्ने काम हुनु; दम बढ्नु; स्‍वाँस्‍वाँ गर्नु; धक लाग्‍नु; लजाउनु
धकाउराअ.क्रि.धकाउनु; धक्ने काम हुनु; दम बढ्नु; स्‍वाँस्‍वाँ गर्नु; धक लाग्‍नु; लजाउनु
धकेराअ.क्रि.धकिनु; धक्‍ने वा छिटो छिटो सास फेर्ने होइनु
धकेलइस.क्रि.धकेल्नु; जोडसित ठेल्‍नु; धक्‍का दिनु; घचेट्नु
धकेलास.क्रि.धकेल्नु; जोडसित ठेल्‍नु; धक्‍का दिनु; घचेट्नु प्रे.क्रि. धकेलाउनु; धकेल्‍न लाउनु; धकेल्‍ने पार्नु
धकेलाइप्रे.क्रि.धकेलाउनु; धकेल्‍न लाउनु; धकेल्‍ने पार्नु
धकेलाउराप्रे.क्रि.धकेलाउनु; धकेल्‍न लाउनु; धकेल्‍ने पार्नु
धकेलेराक.क्रि.धकेलिनु; धकेल्‍ने काम गरिनु
धकेल्रास.क्रि.धकेल्नु; जोडसित ठेल्‍नु; धक्‍का दिनु; घचेट्नु
धकेल्‍लेइक.क्रि.धकेलिनु; धकेल्‍ने काम गरिनु
धकेल्‍ल्‍याक.क्रि.धकेलिनु; धकेल्‍ने काम गरिनु
धक्‍केइअ.क्रि.धकिनु; धक्‍ने वा छिटो छिटो सास फेर्ने होइनु
धक्‍क्‍या2स.क्रि.धक्‍क्‍याउनु; धक्‍का दिनु; धकेल्‍नु; बढी हाल्‍नु; पन्‍छाउनु
धक्‍क्‍या1अ.क्रि.धकिनु; धक्‍ने वा छिटो छिटो सास फेर्ने होइनु
धक्‍क्‍याइस.क्रि.धक्‍क्‍याउनु; धक्‍का दिनु; धकेल्‍नु; बढी हाल्‍नु; पन्‍छाउनु
धक्‍क्‍याउरास.क्रि.धक्‍क्‍याउनु; धक्‍का दिनु; धकेल्‍नु; बढी हाल्‍नु; पन्‍छाउनु
धक्राअ.क्रि.धक्नु; छिटो छिटो सास फेर्दा मुटु चल्‍नु; दम बढ्नु; स्‍वाँस्‍वाँ हुनु
धडइस.क्रि.धड्नु; रोगले ग्रस्‍त तुल्‍याउनु; बलियो गरी समाउनु; आक्रमण गर्नु; जबरजस्‍ती असुल गर्नु
धडास.क्रि.धड्नु; रोगले ग्रस्‍त तुल्‍याउनु; बलियो गरी समाउनु; आक्रमण गर्नु; जबरजस्‍ती असुल गर्नु प्रे.क्रि. धडाउनु; धड्नु लाउनु; धड्ने पार्नु