Majhi - Nepaliअर्मलाʌrmʌlaस.क्रि.अर्मल्नु; बिगो निर्धारण गर्नु; अर्मल तोक्‍नु
अर्मल्राʌrmʌlraस.क्रि.अर्मल्नु; बिगो निर्धारण गर्नु; अर्मल तोक्‍नु
अलग्‍गेʌlʌggeक्रि.वि.अलग्‍ग; छुट्टै; भिन्‍नै; अलग
अलग्‍गेइʌlʌggeiअ.क्रि.अलग्‍गिनु; अलग्‍ग हुनु; छुट्टिनु
अलग्‍गेराʌlʌggeraअ.क्रि.अलग्‍गिनु; अलग्‍ग हुनु; छुट्टिनु
अलग्‍ग्‍याʌlʌggjaअ.क्रि.अलग्‍गिनु; अलग्‍ग हुनु; छुट्टिनु
अलग्‍याʌlʌgjaप्रे.क्रि.अलग्‍याउनु; अलग्‍गिने पार्नु
अलग्‍याइʌlʌgjaiप्रे.क्रि.अलग्‍याउनु; अलग्‍गिने पार्नु
अलग्‍याउराʌlʌgjauraप्रे.क्रि.अलग्‍याउनु; अलग्‍गिने पार्नु
अलपत्रेइʌlʌpʌtreiअ.क्रि.अलपत्रिनु; अलपत्र पर्नु; बेठेगानसँग रहनु
अलपत्रेराʌlʌpʌtreraअ.क्रि.अलपत्रिनु; अलपत्र पर्नु; बेठेगानसँग रहनु
अलपत्र्‍याʌlʌpʌtrjaअ.क्रि.अलपत्रिनु; अलपत्र पर्नु; बेठेगानसँग रहनु प्रे.क्रि. अलपत्र्याउनु; अलपत्र पार्नु
अलपत्र्‍याइʌlʌpʌtrjaiप्रे.क्रि.अलपत्र्याउनु; अलपत्र पार्नु
अलपत्र्‍याउराʌlʌpʌtrjauraप्रे.क्रि.अलपत्र्याउनु; अलपत्र पार्नु
अलापइʌlapʌiअ.क्रि.अलाप्नु; गानाको ताना छोड्नु; गुनगुनाउनु; लेघ्रो तानेर भन्‍नु
अलापाʌlapaअ.क्रि.अलाप्नु; गानाको ताना छोड्नु; गुनगुनाउनु; लेघ्रो तानेर भन्‍नु
अलाप्राʌlapraअ.क्रि.अलाप्नु; गानाको ताना छोड्नु; गुनगुनाउनु; लेघ्रो तानेर भन्‍नु
अल्‍गेइʌlgeiअ.क्रि.अल्‍गिनु; अल्‍गो हुनु; बढी उचाइ हुनु
अल्‍गेराʌlgeraअ.क्रि.अल्‍गिनु; अल्‍गो हुनु; बढी उचाइ हुनु
अल्‍ग्‍याʌlgjaअ.क्रि.अल्‍गिनु; अल्‍गो हुनु; बढी उचाइ हुनु प्रे.क्रि. अल्‍ग्‍याउनु; अल्‍गो पार्नु; अग्‍लिने पार्नु
अल्‍ग्‍याइʌlgjaiप्रे.क्रि.अल्‍ग्‍याउनु; अल्‍गो पार्नु; अग्‍लिने पार्नु
अल्‍ग्‍याउराʌlgjauraप्रे.क्रि.अल्‍ग्‍याउनु; अल्‍गो पार्नु; अग्‍लिने पार्नु
अल्‍झइʌldzʰʌiअ.क्रि.अल्‍झनु; फँस्‍नु; अल्‍झिनु; रोकिनु; अड्कनु; अलमलिनु
अल्‍झराʌldzʰʌraअ.क्रि.अल्‍झनु; फँस्‍नु; अल्‍झिनु; रोकिनु; अड्कनु; अलमलिनु
अल्‍झाʌldzʰaप्रे.क्रि.अल्‍झाउनु; अल्‍झने वा अड्कने पार्नु; फस्‍न लगाउनु; अल्‍झोमा पार्नु