Majhi - Nepaliअल्‍झाइʌldzʰaiप्रे.क्रि.अल्‍झाउनु; अल्‍झने वा अड्कने पार्नु; फस्‍न लगाउनु; अल्‍झोमा पार्नु
अल्‍झाइतʌldzʰaitʌवि.अल्‍झाउने; अल्‍झने पार्ने; अल्‍झोमा राख्‍ने
अल्‍झाइनार्‌ʌldzʰainarवि.अल्‍झाउने; अल्‍झने पार्ने; अल्‍झोमा राख्‍ने
अल्‍झाउराʌldzʰauraप्रे.क्रि.अल्‍झाउनु; अल्‍झने वा अड्कने पार्नु; फस्‍न लगाउनु; अल्‍झोमा पार्नु
अल्‍झेइʌldzʰeiअ.क्रि.अल्‍झिनु; अल्‍झने होइनु; अल्‍झनु
अल्‍झेराʌldzʰeraअ.क्रि.अल्‍झिनु; अल्‍झने होइनु; अल्‍झनु
अल्‍झ्याʌldzʰjaअ.क्रि.अल्‍झनु/ अल्‍झिनु; फँस्‍नु; रोकिनु; अड्कनु; अलमलिनु; अल्‍झने होइनु
अल्‍पइʌlpʌiअ.क्रि.अल्‍पनु; नदेखिने हुनु; अलप हुनु; छिप्‍नु; बिलाउनु; हराउनु
अल्‍पराʌlpʌraअ.क्रि.अल्‍पनु; नदेखिने हुनु; अलप हुनु; छिप्‍नु; बिलाउनु; हराउनु
अल्‍पाʌlpaप्रे.क्रि.अल्‍पाउनु; अल्‍पने पार्नु वा पार्नलाउनु
अल्‍पाइʌlpaiप्रे.क्रि.अल्‍पाउनु; अल्‍पने पार्नु वा पार्नलाउनु
अल्‍पाउराʌlpauraप्रे.क्रि.अल्‍पाउनु; अल्‍पने पार्नु वा पार्नलाउनु
अल्‍पेइʌlpeiअ.क्रि.अल्‍पिनु; अल्‍पने होइनु; अल्‍पनु
अल्‍पेराʌlperaअ.क्रि.अल्‍पिनु; अल्‍पने होइनु; अल्‍पनु
अल्‍प्‍याʌlpjaअ.क्रि.अल्‍पनु; नदेखिने हुनु; अलप हुनु; बिलाउनु; हराउनु अल्‍पिनु; अल्‍पने होइनु; अल्‍पनु
अल्मलेराʌlmʌleraअ.क्रि.अलमलिनु; अलमलमा पर्नु; अलमल्‍ल पर्नु; लरबरिनु
अल्मल्‍याʌlmʌljaप्रे.क्रि.अलमल्‍याउनु; अलमलिने पार्नु; अलमलिन लाउनु
अल्मल्‍याइʌlmʌljaiप्रे.क्रि.अलमल्‍याउनु; अलमलिने पार्नु; अलमलिन लाउनु
अल्मल्‍याउराʌlmʌljauraप्रे.क्रि.अलमल्‍याउनु; अलमलिने पार्नु; अलमलिन लाउनु
अल्मल्‍लेइʌlmʌlleiअ.क्रि.अलमलिनु; अलमलमा पर्नु; अलमल्‍ल पर्नु; लरबरिनु
अल्मल्‍ल्‍याʌlmʌlljaअ.क्रि.अलमलिनु; अलमलमा पर्नु; अलमल्‍ल पर्नु; लरबरिनु
अल्‍लारेराʌllareraअ.क्रि.अल्‍लारिनु; अल्‍लारे बन्‍नु; बरालिनु; बेइलमी हुनु
अल्‍लार्‍याʌllarjaप्रे.क्रि.अल्‍लार्‍याउनु; अल्‍लारिने पार्नु वा गराउनु; अल्‍लारिन लगाउनु
अल्‍लार्‍याइʌllarjaiप्रे.क्रि.अल्‍लार्‍याउनु; अल्‍लारिने पार्नु वा गराउनु; अल्‍लारिन लगाउनु
अल्‍लार्‍याउराʌllarjauraप्रे.क्रि.अल्‍लार्‍याउनु; अल्‍लारिने पार्नु वा गराउनु; अल्‍लारिन लगाउनु