Majhi - Nepaliउबाराubaraस.क्रि.उबार्‌नु; जोगाउनु; जगेरा राख्‍नु
उबारेराubareraक.क्रि.उबारिनु; उबार्ने काम गरिनु
उबार्‌राubarraस.क्रि.उबार्‌नु; जोगाउनु; जगेरा राख्‍नु
उबार्‌रेइubarreiक.क्रि.उबारिनु; उबार्ने काम गरिनु
उबार्र्‍याubarrjaक.क्रि.उबारिनु; उबार्ने काम गरिनु
उब्‍जइubdzʌiअ.क्रि.उब्‍जनु; उब्‍जा हुनु; बालीनाली फल्‍नु; प्रकट हुनु; विचार फुर्नु
उब्‍जराubdzʌraअ.क्रि.उब्‍जनु; उब्‍जा हुनु; बालीनाली फल्‍नु; प्रकट हुनु; विचार फुर्नु
उब्‍जाubdzaप्रे.क्रि.उब्‍जाउनु; उब्‍जने पार्नु; उतपन्‍न गर्नु; उत्‍पादन गर्नु
उब्‍जाइubdzaiप्रे.क्रि.उब्‍जाउनु; उब्‍जने पार्नु; उतपन्‍न गर्नु; उत्‍पादन गर्नु
उब्‍जाउराubdzauraप्रे.क्रि.उब्‍जाउनु; उब्‍जने पार्नु; उतपन्‍न गर्नु; उत्‍पादन गर्नु
उब्‍जेइubdzeiअ.क्रि.उब्‍जिनु हे. उब्‍जइ उत्‍पादन हुनु
उब्‍जेराubdzeraअ.क्रि.उब्‍जिनु हे. उब्‍जइ उत्‍पादन हुनु
उब्‍ज्‍याubdzjaअ.क्रि.उब्‍जनु/उब्‍जिनु उब्‍जा हुनु; बाली फल्‍नु; प्रकट हुनु; विचार फुर्नु
उब्रइubrʌiअ.क्रि.अ.क्रिं. उव्रनु; बचत हुनु; बाँकी रहनु
उब्रराubrʌraअ.क्रि.उव्रनु; बचत हुनु; बाँकी रहनु
उब्रेइubreiअ.क्रि.उव्रिनु; उब्रने होइनु
उब्रेराubreraअ.क्रि.उव्रिनु; उब्रने होइनु
उब्र्‍याubrjaअ.क्रि.अ.क्रिं. उव्रनु/उव्रिनु; बचत हुनु; बाँकी रहनु; उब्रने होइनु
उभारइubʰarʌiस.क्रि.उभार्‌नु हे. उबारइ
उभाराubʰaraस.क्रि.उभार्‌नु हे. उबारइ
उभारेराubʰareraक.क्रि.उभारिनु; उभार्ने काम गरिनु
उभार्‌राubʰarraस.क्रि.उभार्‌नु हे. उबारइ
उभार्रेइubʰarreiक.क्रि.उभारिनु; उभार्ने काम गरिनु
उभार्र्‍याubʰarrjaक.क्रि.उभारिनु; उभार्ने काम गरिनु
उभिन्‍डेइubʰinɖeiअ.क्रि.उभिन्‍डिनु; टाउको तल र खुट्टा माथि पर्नु; उभिन्‍डो हुनु