Majhi - Nepaliउठाउराuʈʰauraप्रे.क्रि.उठाउनु; निद्राबाट जगाउनु; ठाडो पार्नु; उठीबास लाउनु; सावाँब्‍याज लिनु स.क्रि. काम सुरु गर्नु; अभिभारा बोक्‍नु; उचाल्‍नु
उठ्राuʈʰraअ.क्रि.उठ्नु; खडा हुनु; बिउँझनु; बसाइँ सर्नु; उन्‍नति हुनु; असुल हुनु; गहिरो भाग पुरिनु
उडइuɖʌiअ.क्रि.उड्नु; चरा आकासमा घुम्‍नु; हवाइजहाज माथि जानु; मेटिनु
उडाuɖaअ.क्रि.उड्नु; चरा आकासमा घुम्‍नु; हवाइजहाज माथि जानु; मेटिनु प्रे.क्रि. उडाउनु; उड्न लाउनु; स.क्रि. गिज्‍याउनु; फुर्क्‍याउनु; नचाहिँदो किसिमले धन मास्‍नु; बतासले धुलो सगरमा लानु; नाङ्लो हम्‍केर भुस, पगटा हटाउनु; चोर्नु
उडाइuɖaiप्रे.क्रि.उडाउनु; उड्न लाउनु; स.क्रि. गिज्‍याउनु; फुर्क्‍याउनु; नचाहिँदो किसिमले धन मास्‍नु; बतासले धुलो सगरमा लानु; नाङ्लो हम्‍केर भुस, पगटा हटाउनु; चोर्नु
उडाउराuɖauraप्रे.क्रि.उडाउनु; उड्न लाउनु; स.क्रि. गिज्‍याउनु; फुर्क्‍याउनु; नचाहिँदो किसिमले धन मास्‍नु; बतासले धुलो सगरमा लानु; नाङ्लो हम्‍केर भुस, पगटा हटाउनु; चोर्नु
उडिसाuɖisaना.उडुस; गहतको आकारको रगत चुस्‍ने किरा
उड्राuɖraअ.क्रि.उड्नु; चरा आकासमा घुम्‍नु; हवाइजहाज माथि जानु; मेटिनु
उतइutʌiक्रि.वि.वहाँ/उहाँ; त्‍यहाँ; त्‍यस ठाउँमा
उतारइutarʌiस.क्रि.उतार्‌नु; डुबेको धन, माल, प्राणीलाई बाहिर झिक्‍नु; माथि तान्‍नु; मूल प्रतिबाट सार्नु
उताराutaraस.क्रि.उतार्‌नु; डुबेको धन, माल, प्राणीलाई बाहिर झिक्‍नु; माथि तान्‍नु; मूल प्रतिबाट सार्नु
उतारेराutareraक.क्रि.उतारिनु; उतार्ने काम गरिनु
उतार्‌राutarraस.क्रि.उतार्‌नु; डुबेको धन, माल, प्राणीलाई बाहिर झिक्‍नु; माथि तान्‍नु; मूल प्रतिबाट सार्नु
उतार्रेइutarreiक.क्रि.उतारिनु; उतार्ने काम गरिनु
उतार्र्‍याutarrjaक.क्रि.उतारिनु; उतार्ने काम गरिनु
उत्रइutrʌiअ.क्रि.उत्रनु; गाडिएको ठाउँबाट निस्‍कनु; खोला, नदीबाट पार हुनु; दुःखबाट छुटकारा पाउनु; तर पर्नु
उत्रराutrʌraअ.क्रि.उत्रनु; गाडिएको ठाउँबाट निस्‍कनु; खोलाबाट पार हुनु; दुःखबाट छुटकारा पाउनु; तर पर्नु
उत्राutraप्रे.क्रि.उत्राउनु; उत्रने पार्नु; उतार्नु
उत्राइutraiप्रे.क्रि.उत्राउनु; उत्रने पार्नु; उतार्नु
उत्राउराutrauraप्रे.क्रि.उत्राउनु; उत्रने पार्नु; उतार्नु
उत्रेइutreiअ.क्रि.उत्रिनु; उत्रनु; उत्रने काम गरिनु
उत्रेराutreraअ.क्रि.उत्रिनु; उत्रनु; उत्रने काम गरिनु
उत्र्‍याutrjaअ.क्रि.उत्रनु; गाडिएको ठाउँबाट निस्‍कनु; खोलाबाट पार हुनु; दुःखबाट छुटकारा पाउनु; तर पर्नु उत्रिनु; उत्रने काम गरिनु
उदाudaअ.क्रि.उदाउनु; उदय हुनु, झुल्‍कनु; देखा पर्नु; उन्‍नति हुनु
उदाइudaiअ.क्रि.उदाउनु; उदय हुनु, झुल्‍कनु; देखा पर्नु; उन्‍नति हुनु